Close

Nariadenia Hliadok pre Bratislavu

Vydávanie Povolení

 1. Upíri a vlkodlaci (ďalej len Lovci) potrebujú pre svoj život občasný príjem čerstvej krvi a mäsa. Za týmto účelom sa im môže udeliť mimoriadne povolenie na lov a usmrtenie obyčajného človeka (ďalej len Povolenie).

 2. Povolenie vydáva Nočná hliadka

 3. Povolenie sa vydáva primárne Dennej hliadke, ktorá zabezpečuje následnú distribúciu Lovcom.

 4. V ojedinelých prípadoch sa Povolenie môže vydať aj iným osobám ako Dennej hliadke, v takom prípade sa na Povolenie musí uviesť meno Lovca už pri vydaní.

 5. Osoby oprávnená na vydanie Povolenia sú:

  • Najsvetlejší Nočnej Hliadky

  • Zástupca Najsvetlejšieho Nočnej Hliadky

 6. Nočná Hliadka je za vydanie Povolenia oprávnená v zmysle Veľkej Dohody požadovať kompenzáciu v závislosti od kategórie Lovca1).

Povolenie

 1. Povolenie musí obsahovať nasledovné náležitosti:

  • Dátum a miesto vydania

  • Meno Lovca (ak sa jedná o povolenie, ktoré nebolo vydané Dennej hliadke)

  • Číslo povolenia

  • Odtlačok aury osoby oprávnenej na vydanie Povolenia

  • Odtlačok pečiatky Nočnej Hliadky

 2. Pokiaľ nie je na Povolení uvedené inak, povolenie platí na jeden lov bez obmedzenia  doby platnosti.

 3. Poškodené a/alebo nečitateľné Povolenie je neplatné.

Lov

 1. Pred začiatkom lovu je Lovec povinný Nočnej hliadke predložiť Povolenie a nahlásiť dátum a miesto (obec, mestskú časť) uplatnenia Povolenia. Tieto náležitosti budú spolu s menom Lovca zaznamenané službukonajúcim členom Nočnej hliadky na Povolenie, ako aj do záznamov Nočnej hliadky.

 2. Následne môže Lovec vykonať lov podľa pravidiel a postupov svojho druhu, pri zachovaní diskrétnosti a bezpečnosti osôb (Obyčajných ako aj Iných), ktorých sa lov netýka.

 3. Lovec je povinný mať počas lovu povolenie pri sebe pre prípad kontroly členmi Nočnej alebo Dennej hliadky.

 4. Povolenie so zaznamenaným dátumom a miestom lovu je na inom mieste a v inom dátume neplatné.