Close

Spracovávanie údajov

Poučenie o spracúvaní osobných údajov
(ďalej len „Poučenie“)

 1. Koho sa Poučenie týka?

Toto poučenie sa Ťa týka, pretože sa chceš zúčastniť našej akcie: Prešporské hliadky a pretože vypĺňaš náš registračný formulár.

 1. Kto Poučenie poskytuje?

Poučenie poskytuje občianske združenie: Event Horizon, so sídlom: Šalviová 40, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 234 480 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 1. Na koho sa môžeš obrátiť, ak máš otázky, žiadosti alebo podnety týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov?

So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa môžeš na nás obracať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom na adrese: hliadky@event-horizon.sk

 1. Aké osobné údaje o Tebe budeme spracúvať a na aký účel?

Spracúvame o Tebe najmä nasledujúce osobné údaje:

 • Identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu,
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mail, prípadne kontakt na sociálnych sieťach,
 • Údaje o Tvojich preferenciách ako účastníka LARP-ových podujatí,
 • Údaje o postave, ktorú by si chcel stvárňovať na Prešporských hliadkach.
 • Údaje o medziherných akciách postavy, ktorú stvárňuješ na Prešporských hliadkach.
 • Údaj o tom, či si zaplatil registračný poplatok a platobné údaje. Ak budeš platiť registračný poplatok, nemusíš mať žiadny strach. My nemáme k dispozícii žiadne údaje z Tvojej platobnej karty. Tieto údaje poskytuješ výhradne prevádzkovateľovi platobného systému.
 • Fotografie z podujatia, na ktorých sa môžeš nachádzať.

Tvoje osobné údaje potrebujeme preto, aby sme pre Teba ale aj pre ostatných mohli zorganizovať našu akciu (právne ide o uzavretie a plnenie zmluvy a náš oprávnený záujem na efektívnom organizovaní našich podujatí ????).

Tvoje osobné údaje ešte potrebujeme na účely byrokracie, najmä aby sme si mohli viesť účtovníctvo (právne ide o plnenie zákonnej povinnosti ????).

Na účely našej propagácie a propagácie našich podujatí zverejňujeme na internete fotografie (právne ide o náš oprávnený záujem ????). Na týchto fotografiách sa môžeš nachádzať príležitostne aj Ty. Snažíme sa vyberať vkusné fotografie, ktoré by nemali nikoho vyobrazeného zahanbiť. Ak sa Ti nebude páčiť, že zverejňujeme Tvoju fotografiu, daj nám vedieť a mi ju stiahneme.

Ak nám na to dáš svoj súhlas, radi by sme Ti tiež príležitostne poslali e-mail, o tom, aké projekty chystáme, ktoré by Ťa mohli zaujímať (právne ide o priamy marketing vlastných služieb ????). Keď nám súhlas nedáš, nebudeme Ťa s tým otravovať.

 1. Kto má k údajom, ktoré nám poskytneš prístup, a od koho získavame Vaše osobné údaje?

Tvoje osobné údaje získavame od Teba z nášho formulára a v ďalšej komunikácií s Tebou. Nejaké údaje získavame aj sami (napr. si na našom účte pozeráme, či nám prišla platba registračného poplatku). Ďalšie evidujeme údaje o činoch Tvojej postavy, ktoré vzniknú počas hry.

Tvoje údaje pre nás spracúva:

 • náš realizačný tím,
 • poskytovatelia cloudových služieb (Vaše údaje máme uložené u niekoho iného a pristupujeme k ním cez internet a používame na to jeho špeciálne aplikácie [napríklad google drive])
 • poskytovateľ platobného systému (jeho služby používame, aby sme Ti uľahčili platbu)

Nevieme vylúčiť ani, že Tvoje údaje budeme musieť poskytnúť súdom alebo iným úradom, keď si ich v súlade so zákonom vyžiadajú.

Fotografie z našich akcií zverejňujeme, takže k nim má prístup teoreticky každý.

Údaje, ktoré o Tebe ukladáme na cloude sa môžu nachádzať na serveroch mi EÚ. Dávame si pozor na to, aby pravidlá, ktoré platia v týchto krajinách zodpovedali požiadavkám EÚ a jej orgánov.

Údaje, ktoré sú v našom registračnom formulári označené ako povinné, nám musíš poskytnúť. Bez nich Ťa nevieme identifikovať, kontaktovať a pripraviť pre Teba LARP-ový zážitok.

 1. Ako dlho budeme Tvoje osobné údaje používať?

Tvoje osobné údaje budeme spracúvať, kým trvá účel na ktorých sme ich získali. Tvoje prejavy na našej akcii môžu mať vplyv aj pre ďalšie akcie, môžeš chcieť pokračovať vo svojej postave a podobne. Preto si Tvoje údaje necháme 3 roky po tvojej poslednej účasti na Prešporských hliadkach. Po tomto čase Tvoje údaje anonymizujeme. To znamená, že nejaké údaje si necháme, ale nebude možné ich s Tebou spojiť. Takéto dáta nám pomôžu v organizovaní ďalších podujatí, ale tiež na účely štatistiky.

Údaje typu: kto, komu, koľko, kedy a začo, potrebujeme evidovať v našom účtovníctve. Tieto údaje si necháme 10 rokov. Lehota začína na prvým dňom budúceho roka.

Zverejnené fotografie plánujeme spracúvať na neurčitý čas. Ak ale budeš chcieť, fotografie na ktorých si, stiahneme.

Údaje, ktoré spracúvame na základe Tvojho súhlasu (meno, priezvisko, e-mail na účel propagačných e-mailov) zmažeme keď svoj súhlas odvoláš. Svoj súhlas môže odvolať tak, že nás skontaktuješ podľa bodu 3 (alebo klikneš na správny link v propagačnom e-maily).

 1. Aké máš práva a ako si ich uplatniť?

Tvoje práva si môžeš uplatniť tak, že nás kontaktuješ spôsobom podľa bodu 3. O vybavení Tvojej žiadosti Ťa budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch Ťa vopred informujeme.

Aby sme mohli vybaviť Tvoj podnet a overiť Tvoju totožnosť, budeme potrebovať, aby si vo svojej žiadosti uviedol Tvoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

Máš právo na prístup k údajom. Ak o to požiadaš, oznámime Ti, či Tvoje údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Máš právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o Tebe spracúvame, ak si myslíš, že sú nesprávne.

Máš právo požiadať o vymazanie Tvojich osobných údajov, ktoré o Tebe spracúvame, ak ich už nepotrebujeme, ak odvoláš súhlas, ktorí si nám na spracúvanie dali, ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak správne namietneš, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad Tvojimi právami.

Máš právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov:

 • ak sa domnievaš, že o Tebe spracúvame nesprávne údaje, a to na čas kým sa ich správnosť overí,
 • ak je spracúvanie nezákonné, ale údaje už nepotrebujeme a požiadaš o to namiesto vymazania,
 • ak namietaš spracúvanie, a to do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Tvojimi právami.

Máš právo získať osobné údaje, ktoré o Tebe spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžeš preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Tvoju žiadosť Tvoje osobné údaje priamo k Tebou zvolenému prevádzkovateľovi.

Máš právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveď Tvoje práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievaš, že prevažujú nad našimi záujmami.

Máš právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktorý si nám dal. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievaš, že pri spracúvaní Tvojich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžeš sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Ďalšie podrobnosti o Tvojich právach nájdeš vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.